Import/Eksport dokumentów ATH, INXML, CSV, INTA-Norm

Import/Eksport dokumentów wraz z nagłówkiem

Moduł dodatkowy Import/Eksport dokumentów (Skoroszyt/Funkcje dodatkowe: Import/Eksport dokumentów) umożliwa import dokumentów wraz z danymi adresowymi (nagłówkiem), pochodzących z programów zewnętrznych, oraz eksportowanie dokumentów utworzonych w IN-FORM PRO oraz IN-FORM FLEX wraz z danymi adresowymi (nagłówkiem) do programów zewnętrznych.

Poniżej zamieszczamy listę formatów obsługiwanych przez programy IN-Software dla importu/eksportu dokumentów:

 • Format ATH umożliwiający import (od wersji 9.00) oraz eksport (od wersji 10.00) kosztorysów
 • Format INXML wewnętrzny format IN-Software, umożliwiający import oraz eksport dokumentów wraz z danymi adresowymi (nagłówkiem) do dalszej edycji.

Import/Eksport pozycji do/z dokumentu

Moduł dodatkowy Import/Eksport dokumentów (Edycja dokumentów/Menu funkcyjne: Import/Eksport dokumentów) umożliwa import zawartości dokumentów, pochodzących z programów zewnętrznych, oraz eksportowanie zawartości dokumentów utworzonych w IN-FORM PRO do dowolnych programów zewnętrznych, posiadających funkcję importu danych.

Poniżej zamieszczamy listę formatów obsługiwanych przez przez programy IN-Software dla importu/eksportu dokumentów:

 • Format tekstowy umożlwiający import oraz eksport dokumentów w postaci plików tekstowych (*.csv)
 • Format INTA-Norm-wewnętrzny format IN-Software, umożliwiający import oraz eksport treści (zawartości) dokumentów do dalszej edycji.

Interfejs INTA-Norm

Korzystając z formatu INTA-Norm możesz wczytywać dane do dokumentów lub eksportować całe dokumenty. Poniższe opisy są potrzebne, gdy chcesz przygotować dane z obcych programów bezpośrednio w formacie INTA-Norm, lub gdy chcesz, za pomocą programu konwertującego, przekształcić w format INTA-Norm dane zapisane w ulubionym formacie.

Jeśli chesz, aby dane z obcego programu zostały zapisane bezpośrednio w formacie INTA-Norm, lub chesz, aby dane utworzone w dowolnym formacie zostały przekształcone za pomocą konwertera do formatu INTA-Norm musisz przestrzegać następujących zasad:

Informacje ogólne

 • INTA-Norm ma stałe długości pól i zmienne długości rekordów.
 • Aż do ostatniego pola zawierającego eksportowane dane, niewykorzystane pola są wypełniane spacjami.
 • Rekordy kończą się <CR><LF> (patrz tabela ASCII) po ostatnim użytym polu.
 • Istnieją dwa różne typy rekordów, które należy określić w pierwszej pozycji: typ "A" dla artykułów i typ "T" dla tekstów.
 • Poszczególne pola mają określone miejsca w obrębie rekordu, nie dzieli ich żaden znak rozdzielający.
 • Pola alfanumeryczne (w kolumnie 'Format' oznaczone"A") znajdują się po lewej stronie wraz z kończącą spacją, puste pola oznaczone są odpowiednią ilością spacji.
 • Pola numeryczne (w kolumnie Format oznaczone "N") znajdują się po prawej stronie z zerami prowadzącymi. Pola zawierające jedno lub więcej zer interpretowane są jako formuły liczb. Do oddzielenia miejsc przed i po przecinku, najczęściej używa się przecinka lub kropki. Wszystkie pola numeryczne mają długość 15 bajtów. Dzięki temu są możliwe późniejsze rozszerzenia formatu. Podczas tworzenia dokumentu, wartości liczbowe zostaną zapisane w formie dotychczas stosowanej w IN-FORM. Jeśli wartości te zostały przekazane z większą ilością miejsc po przecinku, niż ustalona, zostaną zaokrąglone. W przypadku danych dotyczących ilości, obowiązują ustawienia w Opcjach (Parametry firmy/Ustawienia edycji dokumentu/Ustawienia ogólne.
 • W każdej pozycji możliwe jest przekazanie jednego zdania typu "A" i wielu zdań typu "T", następujących kolejno po sobie. W zdaniu "A" zostaną przekazane wszystkie pola opisane w budowie zdania. Tekst jest interpretowany jako Nazwa krótka artykułu. Jeśli istnieje tylko zdanie "A" artykułu, tekst zostanie również wprowadzony jako 1 i 2 wiersz Nazwy artykułu. Do przekazania Nazwy artykułu konieczne są zdania typu "T".
 • Jeśli mają zostać przekazane Bloki tekstowe i teksty, zdania typu "T" muszą być poprzedzone zdaniem "A" zawierającym tylko typ zdania, typ pozycji i numer artykułu.

Budowa rekordu

Pole Pozycja rekordu Długość Format Zawartość
1 1 1 A Rekord typu "A"
2 2 - 5 4 A Typ pozycji
3 6 - 25 20 A Numer artykułu
4 26 - 33 8 A Numer pozycji (Składnik JUMBO dla JUM i JUMU)
5 34 - 48 15 N Ilość
6 49 - 54 6 A Jednostka miary
7 55 - 94 40 A Tekst 1
8 95 - 134 40 A Tekst 2
9 135 - 149 15 N Cena za
10 150 - 164 15 N Cena ZK
11 165 - 179 15 N Narzut %
12 180 - 194 15 N Cena SP
13 195 - 209 15 N Czas montażu (min/szt.)
14 210 - 224 15 N Waga
15 225 - 239 15 N Powierzchnia
16 240 - 254 15 N Udział metalu
17 254 - 269 15 N Cena metalu
18 270 1 A Kategoria artykułu
19 271 - 290 20 A Numer oryginalny artykułu
20 291 - 305 15 N Tabela cen
21 306 - 320 15 N Rabat %
22 321 - 323 3 A Waluta
23 324 - 338 15 N VAT w %
24 339 - 358 20 A Konto przychodów
25 359 - 438 80 A Pole informacyjne # 1
26 439 - 518 80 A Pole informacyjne # 2
27 519 - 598 80 A Pole informacyjne # 3
28 599 - 678 80 A Pole informacyjne # 4
29 679 - 698 20 A Numer alternatywny
30 699 - 718 20 A Numer Euro artykułu
31 719 - 738 20 A Numer referencyjny
32 739 - 743 5 A Numer referencyjny ustanowiony przez
33 744 - 748 5 A Grupa rabatowa
34 749 - 753 5 A Główna grupa towarów
35 754 - 763 10 A Grupa towarów
36 764 - 783 20 A Matchcode
37 784 - 803 20 A Oznaczenie typu
38 804 - 843 40 A Tekst 3
39 844 - 923 80 A Pole informacyjne # 5
40 924 - 1003 80 A Pole informacyjne # 6
41 1004 - 1083 80 A Pole informacyjne # 7
42 1084 - 1162 80 A Pole informacyjne # 8


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.


Wskazówka: W ciągu typu "A" można przekazać tylko pole 11 (Narzut) lub 12 (Cena SP). Jeśli oba te pola są wypełnione, zostanie przejęta tylko Cena SP.

Dla pozycji typu JUM i JUMU zawartość pola 4 stanowi numer składnika Jumbo, a w przypadku wszystkich innych typów pozycji stanowi numer pozycji.

Zawartość pola 18 (Kategoria artykułu) stanowić może 'M' dla Materiału, 'G' dla Narzędzi lub 'F' dla Usługi obcej. Pole to jest brane pod uwagę w programie IN-FORM, jeśli w polu 2 ('Typ pozycji') użyto >, RYCZ, ALTE, J lub JN. W przypadku pozycji innego typu pole to nie jest konieczne i zostanie pominięte.

Zawartość pól tekstowych 3,7,8 i 38 jest łączona w jedną pozycję.

Pole Pozycja rekordu Długość Format Zawartość
1. 1 1 A Rekord typu "T"
2. 2 - 41 40 A  


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Pole Pozycja rekordu Długość Format Zawartość
1. 1 1 A Rekord typu "T"
2. 2 - 75 74 A  


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Typ pozycji w polu 2 Opis
Normalne pozycje materiałowe i tekstowe
PAUS Pozycja ryczałtowa
LOHN Pozycja Praca
EVEN Pozycja Ewentualnie
JPOS Start pozycji JUMBO
J Materiał jako widoczny (drukowany) składnik pozycji JUMBO
JU Materiał jako niewidoczny (niedrukowany) składnik pozycji JUMBO
JL Praca jako widoczny (drukowany) składnik pozycji JUMBO
JLU Praca jako niewidoczny (niedrukowany) składnik pozycji JUMBO
JUM Start pozycji PODJUMBO (niewidocznej)
JUMU Suma częściowa
% Procent narzutu/potrącenia
ZWSU Suma częściowa
TISU Suma akapitu
GESU Suma podrozdziału
LOSU Suma rodziału
NETT Suma netto
MWST Podatek VAT
SUM Suma końcowa
SKON Warunki płatności/skonta
ABSC Zaliczka/Potrącenie
SICH Kwota gwarancyjna
TIAB Zestawienie sum akapitu
GEAB Zestawienie sum podrozdziałów
LOAB Zestawienie sum rozdziałów
BTEX Tekst
SEIT Początek nowej strony


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.Program konwertujący:

Program IN-FORM wywołuje program konwertujący, stworzony samodzielnie lub na zlecenie, w następujący sposób: <Program konwertujący>_<plik źródłowy>_<plik docelowy>

To oznacza: nazwy pliku źródłowego i docelowego są jednoznacznymi nazwami plików wraz z określeniem dysku i ścieżki dostępu. Program konwertujący zapisuje dane poddawane konwersji do podanego pliku docelowego. Jeśli w trakcie konwersji wystąpi błąd, na początek pliku docelowego musi zostać wprowadzony odpowiedni kod błędu (jako liczba ASCII). W konsekwencji interfejs CAD wyświetli odpowiedni komunikat, a pozycja nie zostanie utworzona.