Interfejs INNZ do importu czasów pracy i materiału

Chcesz importować czas pracy i materiał do modułu dodatkowego Rozliczanie inwestycji w programie IN-FORM? Interfejs INNZ został zdefiniowany przez IN-Software i umożliwi twoim programistom stworzenie pliku do importu.

 • Format INNZ mas stałe długości pól i zmienne długości rekordów.
 • Niewykorzystane pola należy wypełnić spacjami, aż do ostatniego pola, w którym importowane są dane.
 • Rekordy kończą się <CR><LF> po ostatnim wykorzystanym polu.
 • Są dwa różne rodzaje rekordów, które należy zaznaczyć w pierwszej pozycji rekordu: 'M' dla materiału i 'Z' dla czasu.
 • Oba rodzaje rekordów mogą występować wspólnie w jednym pliku.
 • Poszczególne pola znajdują się na stałych pozycjach w ramach rekordu i nie są oddzielone od siebie znakami.
 • Pola alfanumeryczne są wyrównywane do lewej na końcu ze spacją, puste pola oznaczone się odpowiednią ilością spacji.
 • Pola numeryczne są wyrównywane do prawej z zerami z przodu, pola z jednym lub kilkoma zerami interpretowane są jako dane liczbowe. Do oddzielenia miejsc po przecinku używa się dowolnie kropki lub przecinka. Wszystkie pola numeryczne mają długość 15 bajtów.
 • Rekordy czasowe, zawierające początek i koniec pracy, muszą znajdować się w kolejności chronologicznej w pliku.
Pole Pozycja rekordu Długość Format Pole obowiązkowe Zawartość
1 1 1 T tak Typ ,M'
2 2 - 7 6 T tak Rok, miesiąc w formacie ,RRRRMM'
3 8 - 20 13 T tak Inwestycja
4 21 - 30 10 T tak Data w formacie ,DD.MM.RRRR'
5 31 - 50 20 T tak Numer artykułu
6 51 - 65 15 N tak Ilość
7 66 - 80 15 N   Cena za
8 81 - 95 15 N   Cena ZK
9 96 - 110 15 N   Cena SP
10 111 - 116 6 T   Jednostka
11 117 - 119 3 T   Waluta
12 120 1 I   Oznaczenie dla materiału -> 0
          sprzętu -> 1
          usługi obcej -> 2
13 121 1 B   Oznaczenie, czy ściągnąć artykuł z magazynu:
          Tak -> 1
          Nie -> 0
14 122 1 B   Oznaczenie, czy zapisać artykuł przy adresie na liście materiałów:
          Tak -> 1
          Nie -> 0
15 123 - 202 80 T   Nazwa krótka artykułu
16 203 - 282 80 T   Info


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Sprawdzenia i reakcje

Dla rekordów typu materiał należy przeprowadzić kontrolę poniższych punktów. Jeśli sprawdzenie wypadnie negatywnie, należy dany rekord pominąć i zaprotokołować.

 • Inwestycja:
  Inwestycja musi być zapisana w Kartotece inwestycji i mieć typ „otwarta".
 • Data:
  Data księgowania musi być późniejsza niż data rozpoczęcia projektu lub równa tej dacie.
 • Ilość: 
  Wpisana ilość musi być różna od "zera".
 • Numer artykułu:
  Jeśli artykuł jest zapisany w Kartotece artykułów, to musi on mieć typ "artykuł" i być ozanczony jako "materiał", "sprzęt" lub "usługa obca".
  Jeśli artykuł nie jest zapisany w Kartotece artykułów, to by można było importować rekord, muszą istnieć pola: cena ZK, cena SP, Cena za i Jednostka.
 • Cena na, Cena ZK, Cena SP, jednostka, oznaczenie dla materiału, sprzętu, usług obcych, nazwa:
  Jeśli nie ma tych pól, zostaną przejęte z kartoteki artykułów.
 • Waluta:
  Jeśli nie przejęto pola waluty i artykuł lub waluta nie są zapisane w Kartotece artykułów, to użyta zostanie standardowa waluta firmy.
  Jeśli waluta jest przejmowana, to następuje sprawdzenie, czy waluta jest wprowadzona w Opcjach. Jeśli jej nie ma, to import rekordu zostanie odrzucony i zaprotokołowany z odpowiednim komentarzem.
 • Oznaczenie, czy ściągnąć artykuł z magazynu:
  Jeśli oznaczenie ustawione jest na 1, to artykuł jest ściągany z magazynu do Kartoteki artykułów tak jak w przypadku ewidencji materiału.
 • Oznaczenie, czy artykuł zapisać na liście materiałów w adresie:
  Jeśli oznaczenie ustawione jest na 1, to artykuł zapisywany jest na liście materiału w Kartotece adresów tak jak w ewidencji materiałów.
Pole Pozycja rekordu Długość Format Pole obowiązkowe Zawartość
1 1 1 T X Typ ,Z'
2 2 - 7 6 T X Rok, miesiąc w formacie ,RRRRMM'
3 8 - 20 13 T X Pracownik
4 21 - 30 10 T X Data w formacie ,DD.MM.RRRR'
5 31 - 35 5 T X- Var. 1 Rozpoczęcie pracy w formacie 'HH:MM'
6 36 - 40 5 T X- Var. 1 Zakończenie pracy w formacie 'HH:MM'
7 41 - 55 15 N X- Var. 2 Liczba godzin, dziesiątkowa
8 56 - 75 20 T X Rodzaj godzin
9 76 - 88 13 T X Inwestycja
10 89 - 103 15 N   Cena ZK
11 104 - 118 15 N   Cena SP
12 119 - 121 3 T   Waluta
13 122 - 201 80 T   Nazwa krótka artykułu
14 202 - 281 80 T   Info


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Warianty

Rekordy czasu pracy występują w dwóch wariantach. Do przekazu czasu można użyć albo pól 5 i 6 albo 7. Jeśli wypełnione są jednocześnie 3 pola, ignorowane są pola 5 i 6 i uwzględniane tylko pole 7.

 • Zapisywanie całkowitego czasu pracy (pole 7)
  Czas całkowity przekazywany jest jako wartość dziesiętna i jest to czas, który pracownik przepracował w ramach danej inwestycji i w danym rodzaju godzin. Nie uwzględnia się w tym wariancie danych dotyczących przerw i rozpoczęcia pracy z dialogu importu.
 • Zapisywanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (pole 5 i 6)
  Czas całkowity obliczany jest na podstawie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Uwzględniane są dane dotyczące przerw oraz rozpoczęcia pracy z dialogu importu. Przerwy się odejmuje, a godzina rozpoczęcia pracy może być w razie potrzeby poprawiona w dialogu.

Sprawdzenia i reakcje

Rekordy czasowe trzeba sprawdzić pod względem poniższych punktów. Jeśli jeden z nich nie jest spełniony, to rekord będzie ignorowany i zaprotokołowany.

 • Pracownik:
  Nazwa pracownika musi być już zapisana w kKartotece pracowników.
 • Data:
  Data zapisu musi zawierać się pomiędzy datą zatrudnienia pracownika przyjęcia i datą zwolnienia pracownika lub być z nimi identyczna.
 • Ilość godzin:
  Wpisane ilość godzin lub obliczana ilość godzin musi być różna od zera.
  Suma godzin jednego dnia nie może być większa niż 24.
 • Rodzaj godzin:
  Wpisany rodzaj godzin musi być zapisany w Kartotece pracowników.
  Dla rodzaju godzin nieprodukcyjnych przypisane inwestycje i ceny zostaną pominięte.
 • Inwestycja:
  Inwestycja musi być zapisana w Kartotece inwestycji i mieć typ „otwarta".
 • Cena ZK (stawka wynagrodzenia brutto), cena SP (cena sprzedaży robocizny):
  Jeśli tych danych nie ma w rekordzie, to obliczane są przy pomocy cen rodzajów godzin i danych płacowych pracownika.